Regulamin Szkolenia


I Organizator


Szkolenia organizuje firma Karol Dziedzic, ul. Przemysłowa 4/227, 30-701 Kraków, NIP: 6783032662, zwana dalej „Organizatorem”.


II Szkolenia

Zasady organizacji szkoleń zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie: https://www.karoldziedzic.pl.


III Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie http://www.karoldziedzic.pl.

Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.


IV Zmiany terminu szkolenia

Uczestnik może dokonać zmiany terminu szkolenia po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem poprzez kontakt emaliowy lub telefoniczny podany na stronie https://www.karoldziedzic.pl.


Organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed dniem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane, Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia i zostanie poinformowany na 7 dni przed terminem. W takim przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.


Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie dokonał płatności w sytuacji, w której liczba miejsc na szkoleniu została wyczerpana.


V Opłaty za szkolenia i warunki płatności

Opłaty za szkolenia obejmują: uczestnictwo w szkoleniu i komplet bonusów, które zostaną przyznane Uczestnikowi w toku zapisywania się na szkolenie pod adresem https://www.karoldziedzic.pl


Aktualne opłaty podane są na stronie https://www.karoldziedzic.pl


Organizator pobiera opłaty za szkolenie z góry. Wpłata może nastąpić za pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora.


Po otrzymaniu opłaty przez Organizatora zostanie wystawiona faktura VAT najpóźniej na 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę lub na koniec miesiąca.


W przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia, dowód wpłaty należy okazać na szkoleniu.


Organizator w szczególnych przypadkach może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem lub zastosować rabat.


VI Rabaty

Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla większych grup.


VII Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.


W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karol Dziedzic, os. Tysiąclecia 59/83, 31-610 Kraków, NIP: 6783032662, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania."


VIII Reklamacje

Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia drogą e-mailową.


Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.


IX Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.


X Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie https://www.karoldziedzic.pl.